ЈПКР „Услуга“ Берово апелира, сите диви приклучоци на водоводната мрежа да се пријават во просториите на претпријатието најдоцна до 31.12.2018година.

Целта е  граѓаните со вакви приклучоци да станат легални корисници на услугите.
Во продолжение соопштението на ЈПКР „Услуга“ Берово


С О О П Ш Т Е Н И Е


Им се соопштува на сите жители на Општина Берово доколку имаат неовластено и самоволно, без одобрение на давателот на услугата, приклучување на водоводната мрежа, без поставување на водомер, истото да го пријават во просториите на ЈПКР „Услуга“ Берово најдоцна до 31.12.2018 година.
После овај период доколку ЈПКР „Услуга“ Берово констатира нелегален приклучок (кражба на вода) против сторителот ќе се применат мерките согласно Кривичниот закон.


.ЈПКР „Услуга“ Берово
Директор
Илија Рунтевски